Tech-Kids


Algemene voorwaarden
In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan mijn cursus, training of lesprogramma en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met ons op? Dan zoeken we samen een oplossing.
Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:
Ik: Eduard Ogg in mijn bedrijf Tech-Kids, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75718820, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een cursus, training of lesprogramma volgt of een andere overeenkomst aangaat met mij.
Cursus/training/lesprogramma: Alle vormen van informatieoverdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.
Als Tech-Kids de algemene voorwaarden aanpast, zullen de aanpassingen worden gecommuniceerd via de website of via e-mail.

Aanbod
Ik doe een aanbod op scholen, de website, via Webinars en op andere manieren. Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Opdracht bevestiging
De opdracht bevestiging komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte, als je de overeengekomen vergoeding betaald hebt. Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat. Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. Dat is nog nooit voorgekomen, het staat hier dus puur voor noodgevallen.
Als het nodig is om de opdracht te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Cursus/training/lesprogramma
Je kunt tegen betaling een cursus/training/lesprogramma bij me volgen. Toegang tot het cursusmateriaal is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit de cursus niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk. Je kunt pas na (aan)betaling deelnemen aan een cursus/training/lesprogramma. Je moet een internetverbinding hebben om het online materiaal te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste programmaonderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.

Vergoeding en betaling
(aan)Betaling moet gedaan zijn voordat de cursus start.
Ik e-mail je de factuur.
De tarieven verschillen per lesplan. Dit heeft te maken met lesduur, groepsaantallen en eventuele verbruiksartikelen.
Leerlingen tot 21 jaar oud zijn vrijgesteld van btw, bij het bereiken van die leeftijd wordt het lesgeld dus verhoogd. Bij de beoordeling van de leeftijd van de cursist wordt het moment waarop de cursus aanvangt als peildatum genomen.

Ontbindingsrecht / Annuleringsperiode
Als klant heb je het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na inschrijving. In het geval van een dienst of een levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Binnen deze periode ontvang je je investering volledig terug. Na de termijn van 14 dagen is het niet mogelijk om je deelname te annuleren en daarbij je investering terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Verzetten / Overmacht
Mocht er spraken zijn van overmacht is het wel mogelijk om een boeking te verzetten. Het verzetten moet schriftelijk via info@t-kids.nl
Het verzetten dient bij een lesplan 7 dagen van tevoren te gebeuren.
Het verzetten van een losse les dient 48 uur van tevoren gebeuren.
Bij het niet tijdig verzetten vervalt de les en wordt er ook niet terugbetaald. Een korting van 25% op een nieuwe les is dan wel mogelijk.

Procedure van annuleren
Indien je gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dien je dit binnen de bedenktijd per e- mail aan Eduard Ogg via info@t-kids.nl te vermelden. Je ontvangt hierop een bevestiging per e-mail van ontvangst. Hierna zal je toegang tot het cursusmateriaal en de online community worden geannuleerd en alle geplande mails rondom de training worden niet meer verzonden. Je ontvangt na annulering een creditfactuur voor je eigen administratie en binnen veertien dagen ontvang je je investering terug op het gewenste bankrekeningnummer.
Bij vragen rondom de annulering kun je terecht bij info@t-kids.nl

Beeldmateriaal
Het is mogelijk dat tijdens lessen of presentaties foto’s of filmpjes worden gemaakt van cursisten voor informatieve en publicitaire doeleinden. Tech-Kids gaat er vanuit dat leerlingen / cursisten hiermee akkoord gaan bij ondertekening van het inschrijfformulier, tenzij vooraf schriftelijk bezwaar is aangetekend.

Intellectueel eigendom Tech-Kids
Iedereen met schriftelijke toestemming mag het lesprogramma gebruiken in de klas zonder dat daar kosten tegenover staan.
Je bent verplicht om naamsvermelding te doen als je de lessen geeft. Tech-Kids door Eduard Ogg. Je mag het lesprogramma dus niet geven onder een andere naam en/of de auteur weglaten.
Je mag het lesprogramma niet commercieel mag inzetten. Je mag dus geen geld vragen voor het geven van de lessen. Het regulier onderwijs valt niet onder commercieel. Ben jij van NCOI of soortgelijke commerciële instellingen dan mag je GEEN geld vragen voor het geven van de lessen en/of het verspreiden van de inhoud.
Je mag het lesprogramma niet aanpassen of aanvullen naar eigen wens.

Aansprakelijkheid
Tech-Kids is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en het aangeboden programma. Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens de cursus/training/lesprogramma wel of niet toe te passen. Tech-Kids is ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou. Ik ben alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
Tech-Kids is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten.
Tech-Kids is niet aansprakelijk voor ongelukken, Deelnemers dienen WA verzekerd te zijn. Onze wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en Tech-Kids is het Nederlands recht van toepassing.
Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het me dan alsjeblieft weten door te mailen naar info@t-kids.nl
Wie weet tot binnenkort!